Duża imitacja rany owrzodzenie żylakowe faza epitelizacji

1 850,00 

Duża imitacja rany owrzodzenie żylakowe faza epitelizacji to niezwykle realistyczna silikonowa imitacja rany. Umożliwia naukę opatrywania owrzodzeń żylakowych.

Opis

Duża imitacja rany owrzodzenie żylakowe faza epitelizacji

Duża imitacja rany owrzodzenie żylakowe faza epitelizacji to niezwykle realistyczna silikonowa imitacja rany. Dzięki zastosowanemu materiałowi rana samoczynnie przylega do ciała pozoranta lub fantomu. Umożliwia naukę opatrywania owrzodzeń żylakowych.

Cechy:

Duża sili­ko­nowa imi­ta­cja owrzo­dze­nia żyla­ko­wego w postaci ubytku sub­stan­cji w tkance w wyniku prze­wle­kłej nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. Przed­sta­wiono fazę epi­te­li­za­cji jest eta­pem naj­częst­szej cho­roby wrzo­do­wej (60–80% wszyst­kich cho­rób wrzo­do­wych) na eta­pie budowy tkanki nabłon­ko­wej, pro­wa­dzą­cej osta­tecz­nie do zamknię­cia rany. Tą dużą ranę można umie­ścić na pod­udziu. Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wa­nej rany, spo­wo­duje, że ćwi­cze­nie pie­lę­gna­cji ran sta­nie się bar­dziej zbli­żone do rze­czy­wi­sto­ści a dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy.

Charakterystyka:

  • realistycznie odwzorowana rana owrzo­dze­nia żyla­ko­wego
  • rana przed­sta­wiona w fazie epi­te­li­za­cji
  • dedy­ko­wana do umiesz­cza­nia na pod­udziu fan­tomu lub pozo­ranta
  • wkładka wyko­nana z sili­konu
  • samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

  • duża imi­ta­cja owrzo­dze­nia żyla­ko­wego
  • pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia poje­dyn­czej rany

Element opcjonalny: 7700– klej do mocowania ran

Duża imitacja rany owrzodzenie żylakowe faza epitelizacji

Numer referencyjny: PW003C

Producent: Erler Zimmer

Fantomy do RKO niemowlęta

Przedstawiamy fantomy reanimacyjne w bardzo szerokim zakresie. Od fantomów podstawowych (BLS) po zaawansowane torsy reanimacyjne ALS. Szkoląc się na naszych fantomach BLS nabędziesz niezbędne kompetencje oraz odpowiednią technikę z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo dzięki realistycznym scenariuszom treningowym oraz informacji zwrotnej szybko nauczysz się skutecznie nieść pierwszą pomoc. Gdybyś wykonywał zadanie niepoprawnie, z symulatorami masz szansę na korektę. Natomiast trening z fantomami zaawansowanymi (ALS) obejmuje procedury i umiejętności, które rozszerzają Basic Life Support w celu dalszej stabilizacji pacjenta.

Fantomy bls podstawowe

Przy zdarzeniach losowych może się okazać, że Twoja pomoc przyczyni się do uratowania czyjegoś życia. Szanse na przeżycie w dużej mierze zależą od szybkiej interwencji za pomocą podstawowych środków podtrzymujących życie. Przede wszystkim RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) lub manewry Heimlicha Znajdziesz w naszej ofercie szeroką gamę symulatorów oraz trenażerów medycznych. Od podstawowego wsparcia życia, takich jak symulatory resuscytacyjne we wszystkich grupach wiekowych (niemowlęta, dziecko, dorośli).
Wszystkie dostępne u nas produkty z realistycznymi funkcjami dla efektywnego treningu BLS, gdzie każdy uczeń może praktycznie podnosić umiejętności Ponadto wykonane z trwałego materiału dostosowane do długotrwałego użytkowania.

Fantomy do RKO niemowlęta

Przedstawiamy niezawodne fantomy takie jak KIM noworodek CPR oraz KEVIN niemowlę CPR oraz Sani Baby CPR. Następnie model niemowlęcia do symulacji zadławień to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna w stawianiu pierwszych kroków w reanimacji noworodków. Zwróć także uwagę na zestawy Manekin noworodka CPR 5 sztuk,  fantom niemowlęcia RKO Baby Buddy i zestaw manekinów do RKO. Podobnie polecamy godne uwagi zaawansowane manekiny Manekin Susie and Simon CPR oraz Manekin Noworodka CPR. Bardzo przydatne podczas treningu będą także Manekin dziecka do RKO oraz Symulator noworodka CPR. Fantomy do RKO niemowlęta to obszerna kategoria z niezbędnymi modelami edukacyjnymi.

Wszystkie dostępne u nas produkty powstały z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z troską o jak najbardziej rzeczywiste oddanie budowy anatomicznej ludzkiego ciała. Podobnie jak w innych produktach, ważnym aspektem jest trwałość modeli. Dlatego wiele produktów firmy 3B Scientific objętych jest nawet 5 letnią gwarancją producenta. W przeciwieństwie do wielu modeli innych firm kupując u nas modele anatomiczne masz pewność, że będą służyć przez wiele lat.